Els nostres Serveis

Contacti amb nosaltres

"SERVEIS DE QUALITAT I PROFESSIONAL"

El procurador dels Tribunals és un llicenciat en Dret expert en Dret Processal, capaç de redactar qualsevol tipus d’escrit o de realitzar qualsevol tipus de gestió davant dels diferents organismes de l’Administració de Justícia.

Compleix una important funció de col·laboració amb el lletrat director dels procediments: resol consultes o dubtes, i impulsa els processos preparant els escrits de tràmit que procedeixin en cada moment. Aquesta és la filosofia que inculquem als nostres empleats i la màxima que apliquem en el nostre dia a dia.

Representació tècnic jurídic-processal en tota classe de procediments que se substancien davant els Jutjats que conformen l’àmbit d’actuació territorial en el partit judicial del Vendrell.

Procediments judicials en general (civil, penal, mercantil, laboral, contenciós-administratiu).
Diligenciament d’exhorts, oficis i manaments.
Control d’assenyalaments i terminis de tots els assumptes.
Control de recuperacions, subhastes, possessions i embargaments.
Gestió i consultes en registres de la propietat, mercantil i civil.
Gestions en administracions públiques (ajuntaments, delegacions territorials, etc.).
Publicació d’edictes i anuncis oficials en BOE, BOP i premsa.

Despatx informatitzat.

Direcció

Carnisseria, 9
43700 El Vendrell (Tarragona)

Telèfons

Horari

Dilluns a divendres
de 9h. a 19h.