Avis Legal

Contacte con nosotros

Dades Identificatives

El responsable del tractament de les dades personals és JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO, amb NIF: 39702816D, i amb domicili a Carnisseria, 9, 43700 El Vendrell (Tarragona), d’ara endavant, JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO, així com a legítima titular del Lloc Web i de tots els subdominis i directoris inclosos en el mateix (en endavant conjuntament denominats com el “ www. procuradoresvendrell.com“).

Pots posar-te en contacte amb JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO, per a qualsevol aspecte relacionat amb aquesta política de privacitat, a l’adreça de correu electrònic: jordi@jjpascual.com o al telèfon +34 977.154.607.

Utilització del Lloc Web

Amb l’accés a la Web declares ser major d’edat i estar facultat de la capacitat legal suficient per vincular-se als termes i condicions que posem a la teva disposició, i que ho fas sota la teva única i exclusiva responsabilitat. Si no estàs d’acord amb el contingut dels presents termes d’ús, has d’abandonar el lloc web.

Mitjançant el Lloc Web donem a conèixer els nostres productes i serveis, perquè si ho desitja, puguis contactar amb nosaltres per obtenir informació, interactuar amb el nostre lloc web o per a una eventual contractació dels nostres productes i / o serveis.

Podràs contactar amb nosaltres a través dels formularis que posem a la teva disposició, i ha de proporcionar les dades que en cada un d’ells se sol·licitin, i seguir els passos que a aquest fi et vagi indicant el sistema. Hauràs llegir i en cas d’estar d’acord, acceptar la nostra Política de Privacitat .

En aquests formularis s’indica quines d’aquestes dades són obligatoris per poder atendre la sol·licitud de l’usuari. En cas de no facilitar les dades obligatòries, no podrem atendre la teva petició.

L’accés a la web és totalment lliure i gratuït, però t’obligues en tot moment a utilitzar de forma adequada els recursos que posem a la teva disposició, d’acord amb el que preveuen els presents termes d’ús i respectant en tot moment la moral, l’ordre públic, els bons costums i la legalitat vigent, sense perjudicar ni fer mal a JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO, ni a cap tercer, pel que et compromets a:

a) no utilitzar aquests recursos per incórrer en activitats il·lícites, contràries a la bona fe o a l’ordre públic;

b) no provocar danys en els sistemes físics i lògics de JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO, dels seus proveïdors o de terceres persones

c) no introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys a JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO o a tercers.

Participació de l’usuari

En el cas que a través de qualsevol de les pàgines del Lloc Web es permeti la teva participació, mitjançant la realització de comentaris o la generació de continguts, queda absolutament prohibit difondre continguts o propaganda de caràcter il·lícit, racista, xenòfob, d’apologia de terrorisme , atemptatori contra els drets humans, o que incitin a l’odi, vulnerin la dignitat de la persona, o siguin de caràcter injuriós, calumniós o contra l’ordre o la seguretat pública.

JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i / o continguts, que incompleixin el que s’ha exposat o que no resultessin adequats per a la seva publicació en www.procuradoresvendrell.com.

En qualsevol cas, JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO no serà responsable de les opinions abocades o pels continguts publicats pels usuaris a través de les eines de participació que es puguin crear, llevat del que expressament preveu la normativa de aplicació.

Veracitat de les dades proporcionades

Com a usuari, ets responsable que les dades que ens facilitis estiguin actualitzats i siguin complets, exactes i veraces. JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquests requisits pel que fa a les dades que ens proporcions.

Responsabilitat

Funcionament de la Web

En JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO no podem garantir que no es produeixin interrupcions o errors en l’accés a la Web. No obstant això, hi ha el ferm compromís, tan aviat com tinguem coneixement d’aquestes incidències, de dur a terme totes les actuacions dirigides a la seva restabliment o reparació, llevat de la concurrència de causes alienes a la nostra voluntat que el impossibiliten o dificulten la seua execució.

Exoneració de responsabilitat

JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO no assumirà responsabilitat alguna pels documents o fitxers emmagatzemats al sistema, com a conseqüència de la presència de virus en l’terminal que utilitzis per a la connexió als serveis i continguts del Lloc Web o de l’ús de versions no actualitzades d’un navegador o d’un mal funcionament d’aquest.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Continguts del Lloc Web

La totalitat dels elements i / o continguts publicats al lloc web han estat creats per JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO o disposem d’una llicència o autorització per a la seva utilització.
Per tant, tots aquests elements i / o continguts (com ara: imatges, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, aplicacions necessàries per al seu funcionament, accés i ús, etc.) i els drets que es poden ostentar sobre els mateixos, són de titularitat exclusiva de JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO.

Queda totalment prohibit la reproducció, distribució, comunicació pública- inclosa la seva modalitat de posada a disposició – i la transformació, de la totalitat o part dels continguts del Lloc Web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la prèvia autorització expressa i per escrit de JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO.

En cas de realitzar qualsevol de les accions prohibides assenyalades, s’estaran vulnerant aquests drets exclusius de propietat intel·lectual o industrial que li corresponen a JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO. Per tant, et compromets a respectar aquests drets, abstenint a més de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO.

Continguts generats per l’usuari

Amb l’acceptació dels presents termes d’ús, concediu a JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO una llicència tan àmplia, com en dret es requereixi, per a la publicació de les aportacions que facis als diferents serveis de participació establerts en el Lloc Web o en els perfils en xarxes socials d’ JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO.

Queda absolutament prohibit que pugis a el Lloc Web, comparteixis o facis qualsevol altre tipus d’ús de continguts protegits legalment sense estar autoritzat per a això, tant per la legislació relativa a la propietat intel·lectual, a la propietat industrial o per qualsevol altra que, si escau , sigui aplicable.

JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO ofereix la possibilitat de denunciar qualsevol mena de vulneració dels drets per qualsevol usuari o tercer per la introducció d’un determinat contingut en el Lloc Web, i comunicarà aquesta circumstància a JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada anteriorment.

Política de Enlaces

Enllaços des d’altres llocs web

Si pretens establir un enllaç des de la pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines web de JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO hauràs sotmetre’t a les següents condicions:

No es permet, la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web, ni l’establiment de deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el Lloc Web sense comptar amb prèvia autorització expressa i per escrit. </ p>

No es realitzarà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web, ni sobre els serveis o continguts del mateix. Excepte aquells signes que formin part de l’enllaç, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO, excepte autorització expressa d’aquesta.

L’establiment de l’enllaç no implicarà l’existència de cap relació entre JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO i el titular de la pàgina web o de l’portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició al públic en la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

Enllaços cap a altres webs

El lloc web de JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO pot posar a disposició de l’usuari enllaços cap a altres llocs web gestionats i controlats per tercers, amb l’exclusiva funció de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis en Internet, sense que en cap cas pugui considerar-se que JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO comercialitza, dirigeix, controla o fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO no assumeix cap tipus de responsabilitat, si més no de forma indirecta o subsidiària, pels continguts, informacions, comunicacions, opinions o serveis enllaçats des d’aquests llocs webs no gestionats per JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO i que resultin accessibles a través del web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software) , en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

Incompliment. Dret d’Exclusió

Qualsevol incompliment dels presents termes d’ús serà susceptible de ser perseguit, així com qualsevol ús indegut de la web, podent JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO exercitar totes les accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims interessos. JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la Web, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin els presents termes d’ús.

Modificació dels presents termes

JORDI JOAN PASCUAL NAVARRO podrà modificar en qualsevol moment els termes aquí determinats, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència dels citats termes d’ús anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Llei aplicable

Els presents termes d’ús es regiran per la legislació espanyola.

Direcció

Carnisseria, 9
43700 El Vendrell (Tarragona)

Telèfons

Horari

Dilluns a divendres
de 9h. a 19h.